Stichting

De Stichting Straatpastoraat Leiden is in 2010 opgericht door een aantal Leidse kerken en stelt zich ten doel:

  • vanuit een christelijke visie
  • in verbondenheid met lokale christelijke geloofsgemeenschappen
  • beleid te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor een laagdrempelige en outreachende vorm van pastorale zorg.
  • met aandacht voor dak- en thuislozen in de gemeente Leiden en omgeving
  • ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond

Te downloaden: Statuten Stichting Straatpastoraat Leiden